Reisvoorwaarden

Lees voordat je een reis boekt de Reis- en boekingsvoorwaarden van de ANVR en onderstaande goed door.

ANVR-Reizigersvoorwaarden

Footprint Travel is aangesloten bij het Algemeen Nederlands Verbond van Reisondernemingen en bij de Vereniging van ANVR Reisorganisatoren onder nummer 04975. Deze vereniging hanteert strenge normen voor het lidmaatschap en bevordert de kwaliteit van reizen en van de informatie daarover. Op de reizen die we aanbieden op onze websites zijn de ANVR Reis- en boekingsvoorwaarden van toepassing, tenzij uitdrukkelijk wordt aangegeven dat dit niet het geval is. Via bovenstaande link zijn de meest actuele reis- en boekingsvoorwaarden te downloaden. In de reisvoorwaarden zijn de rechten en plichten van reiziger en reisorganisatie op zorgvuldige wijze vastgelegd. Als je een reis wilt boeken, dan is het aan te raden deze voorwaarden goed door te lezen. Conform de ANVR reis- en boekingsvoorwaarden kan een reisorganisator van avontuurlijke reizen en reizen buiten Europa afwijken van de standaard annuleringsvoorwaarden. De specifieke reis- en boekingsvoorwaarden (de ‘voorwaarden’) van Footprint Travel lees je hieronder. Op het boekingsformulier dient aangevinkt te worden dat er kennis is genomen van en akkoord gegaan wordt met de voorwaarden van Footprint Travel, waaronder verstaan worden de toepasselijke ANVR Reis- en boekingsvoorwaarden alsmede de aanvullende voorwaarden van Footprint Travel.

 

Avontuurlijke reizen

Met Footprint Travel maak je avontuurlijke reizen naar verre landen en bezoek je andere culturen. De lokale omstandigheden op de bestemmingen en het avontuurlijke karakter van de reizen kunnen ons dwingen de reis aan te passen. Soms gaan de dingen ter plekke anders dan van te voren was gepland. Als wij of onze lokale partners genoodzaakt zijn een alternatief programma te bieden, mag je er als reiziger op vertrouwen dat we te allen tijde proberen de kwaliteit van de reis zoveel mogelijk te handhaven en waar mogelijk zelfs te verbeteren. 
 
Alle reizen van Footprint Travel worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. We selecteren de hotels, activiteiten en huurauto in deze landen met zorg. We bezoeken onze bestemmingen geregeld en evalueren doorlopend de reizen en producten, ook op basis van de informatie van onze reizigers.

 

Paspoorten, visa, gezondheid en verzekering

Op onze website vind je onder elk land bij ‘Praktische Informatie’ algemene informatie over paspoorten, visa en gezondheid. Je bent zelf verantwoordelijk om bij vertrek en tijdens de reis in bezit te zijn van een geldig paspoort en eventueel benodigde visa. Daarbij is het noodzakelijk om tijdig te controleren of de eerder verkregen informatie correct is. Voor verschillende landen gelden adviezen en voorschriften op het gebied van gezondheid. Je bent als reiziger zelf verantwoordelijk om medische informatie in te winnen bij een vaccinatiepoli, tropeninstituut, GGD of huisarts. Baseer je dus niet alleen op de informatie op onze website. Alle reizigers dienen ervoor te zorgen dat zij voorafgaand aan de reis tijdig de benodigde vaccinaties en profylaxe verkrijgen. Daarnaast ben je als reiziger verplicht een geldige reis- en ongevallenverzekering af te sluiten en gedurende de reis bewijzen daarvan bij zich te dragen.

 

Reisaanbod Footprint Travel

Het aanbod van Footprint Travel is vrijblijvend en kan zo nodig worden herroepen. Herroeping wegens correctie van fouten in de berekening van de reissom of van andere fouten is toegestaan. De herroeping dient zo spoedig mogelijk, doch binnen 2 werkdagen na de dag van aanvaarding te geschieden onder opgaaf van redenen. Je hebt als reiziger in dat geval recht op onverwijlde restitutie van eventueel betaalde gelden.

 

Aanvullende reisvoorwaarden Footprint Travel

Onze voorwaarden, opgesteld conform de ANVR Reis- en boekingsvoorwaarden, zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel in Utrecht onder nummer 60979313.

De aanvullende reisvoorwaarden van Footprint Travel hebben betrekking op het herroepingsrecht, betaling en annulering.

 

Reisduur en reisprogramma

De op de website van Footprint Travel vermelde reisduur staat aangegeven in hele dagen, waarbij de dag van vertrek en aankomst, ongeacht het tijdstip, als hele dagen worden geteld. Niet de op de website vermelde tijden, maar de tijden die vermeld staan in de reisbescheiden gelden als definitieve tijdstippen van vertrek en aankomst.

Incidentele of structurele wijzigingen in de dienstregelingen en vluchtschema’s van de luchtvaartmaatschappijen kunnen de reisduur veranderen. Behoudens aanspraken op de door de reiziger afgesloten reis- en annuleringsverzekering, heeft de reiziger geen recht op restitutie door Footprint Travel van een deel van de reissom indien de tijdstippen van vertrek tengevolge van genoemde wijzigingen, niet meer dan 36 uur afwijken van het oorspronkelijke tijdstip. Voorts is Footprint Travel niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van vertragingen. Indien tijdens de reis blijkt dat tengevolge van deze veranderingen de reisduur wordt verlengd, komen de kosten voor extra logies tot 36 uur voor rekening van Footprint Travel. Alle kosten voortvloeiend uit een vertraging van langer dan 36 uur zijn voor rekening van de reiziger.

In geval van overmacht, waaronder o.a. verstaan wordt terreur- en bomaanslagen, oorlog, politieke onrust, natuurrampen, extreme weersomstandigheden, stakingen of het niet nakomen van afspraken door luchtvaartmaatschappijen, heeft Footprint Travel binnen 30 dagen voor vertrek en tijdens de reis het recht de reisovereenkomst op te zeggen of te wijzigen zoals genoemd in dit artikel. Deze omstandigheden zullen de reiziger onverwijld meegedeeld worden. De reiziger heeft op hierboven genoemde gronden geen vorderingen tot schadevergoeding jegens Footprint Travel, m.u.v. het niet nakomen van afspraken door vervoersmaatschappijen waardoor de reisduur wordt verkort.

Indien het ministerie van buitenlandse zaken een negatief reisadvies afgeeft, zal Footprint Travel dit advies overnemen.

 

Prijzen

Wij behouden ons het recht voor om onze prijzen te wijzigen. De gepubliceerde reissommen zijn gebaseerd op de prijzen, geldkoersen, heffingen en belastingen, zoals deze bij Footprint Travel bekend waren bij publicatie, maar deze prijzen kunnen fluctueren. In onze zomer (juli/augustus) of de zomer op het zuidelijk halfrond (december/januari), tijdens de feestdagen (rond kerst en nieuwjaar) en tijdens lokale feestdagen kunnen de prijzen hoger liggen.

 

Boeking, betaling en reisbescheiden

Je boekt een reis bij Footprint Travel in de digitale Footprint Planner en ontvangt daarna de boekingsdocumenten in de mail. Volgens ANVR Reis- en boekingsvoorwaarden kun je je als reiziger niet beroepen op het herroepingsrecht. Wel kun je tot 24 uur na de verzending van het boekingsformulier je boeking alsnog kosteloos annuleren bij Footprint Travel. Let op: bij wijziging of annulering van vliegtickets gelden de voorwaarden van de betreffende luchtvaartmaatschappij, waardoor ook de mogelijkheid tot kosteloos annuleren kan vervallen.

Indien de reiziger bij het tot stand komen van de reisovereenkomst bepaalde voorkeuren doorgeeft met betrekking tot door Footprint Travel te leveren diensten, zoals bijv. voorkeur voor een bepaalde zitplaats in een vliegtuig, de ligging van een hotelkamer, etc., zal met de opgegeven voorkeur zoveel mogelijk rekening worden gehouden. Hieraan kunnen echter, ondanks eventuele vermelding op reisbescheiden, geen rechten worden ontleend.

Bij boeking dient de reiziger minstens 30% van de totale reissom (inclusief vliegtickets) aan te betalen. De boekingskosten bedragen € 50,- per boeking. De (aan)betaling dient direct te worden gedaan om de boeking te voltooien. De restbetaling moet uiterlijk op de in de factuur vermelde datum bijgeschreven zijn op rekening NL96 TRIO 0198 3442 01 ten name van Footprint Travel. Het restantbedrag van de betaling moet uiterlijk 8 weken voor vertrek op de rekening van Footprint Travel zijn bijgeschreven. Mocht het voorkomen dat een bepaald reisonderdeel of een bepaald hotel niet beschikbaar is, dan zullen we een alternatief voorstellen. Het is mogelijk dat hierdoor de kosten hoger of lager uitvallen, deze kosten zullen met je worden verrekend in de definitieve factuur.

Controleer of de boekingsbevestiging correct is. Klopt er iets niet, laat het ons meteen even weten. De factuur geeft een overzicht van het reisschema en is tevens het bewijs van boeking.

 

Boeking van intercontinentale vluchten

De bij de reis benodigde intercontinentale vluchten worden door Footprint Travel geboekt in samenwerking met Airtrotter.  Je ontvangt van ons de boekingsbevestiging en vluchtinformatie per e-mail.

Voor boekingen van vliegtickets gelden standaard ANVR-boekingsvoorwaarden, de aanvullende voorwaarden van Airtrotter en tevens de vervoersvoorwaarden van de vliegmaatschappij.

 

Wijziging door de reiziger

Wanneer de reiziger na boeking de reis wil aanpassen, dan is dit mogelijk. Footprint Travel bekijkt in overleg met de reiziger wat de mogelijkheden zijn. Footprint Travel kan hiervoor wijzigingskosten in rekening brengen à €75,- per boeking. Naast deze wijzigingkosten kunnen er annuleringskosten bijkomen.

 

Annulering door de reiziger

Annulering van de reisovereenkomst door de reiziger dient per e-mail te geschieden.

 

Annuleringsvoorwaarden

De ANVR reis- en boekingsvoorwaarden geven aan dat reisorganisatoren annuleringsvoorwaarden moeten hanteren die specifiek op de organisatie zijn toegesneden. Voor het annuleren van vluchten gelden de annuleringsvoorwaarden van de luchtvaartmaatschappij. Een goede annuleringsverzekering dekt in veel gevallen de volledige kosten van annulering. Bij Footprint Travel gelden de volgende annuleringsvoorwaarden voor het landarrangement:

  • Tot 56 dagen voor vertrek: 20% van de reissom met een minimum van € 150,- per persoon

  • Van 56 tot 28 dagen voor vertrek: 50% van de reissom

  • Van 28 tot 14 dagen voor vertrek: 75% van de reissom

  • Vanaf de 14e dag (inclusief) tot de dag van vertrek of later: 100% van de reissom

Let op! Bij wijziging of annulering van vliegtickets gelden de voorwaarden van de betreffende luchtvaartmaatschappij. Bovendien geldt voor annuleringen en wijzigingen van de vliegtickets, bovenop de eventuele kosten van de luchtvaartmaatschappij, een administratief tarief van €25,- per persoon.

Calamiteitenfonds

Footprint Travel (KvK 60979313) is aangesloten bij de Stichting Calamiteitenfonds Reizen. De garantie van het Calamiteitenfonds houdt in dat je als reiziger die deelneemt aan een reis waarop de garantie van toepassing is:
–  (een deel van) je reissom terugkrijgt indien wij de reis als gevolg van een calamiteit niet of niet volledig kunnen uitvoeren;
– de noodzakelijke meerkosten vergoed krijgt indien wij als gevolg van een calamiteit de reis moeten aanpassen of indien wij je vervroegd moeten repatriëren. Onder calamiteit wordt verstaan een door molest of natuurramp veroorzaakte abnormale gebeurtenis. Klik hier voor de website van het Calamiteitenfonds.

Stichting Garantiefonds Reisgelden

Footprint Travel (KvK 60979313) is aangesloten bij SGR. U kunt dit controleren via https://www.sgr.nl/. Binnen de grenzen van de SGR-garantieregeling vallen de op onze landensites gepubliceerde reizen onder de garantie van SGR.. Deze SGR-garantie houdt in dat de consument ervan verzekerd is dat zijn vooruitbetaalde reisgeld wordt terugbetaald als de wederpartij door financieel onvermogen de overeengekomen prestatie niet kan nakomen. Voor zover de overeenkomst mede het vervoer omvat en de plaats van bestemming reeds is bereikt, wordt zorggedragen voor de terugreis. Je kunt eventueel ons lidmaatschap controleren via www.sgr.nl, via het vakje ‘zoeken op deelnemer’.

Werkdagen en kantooruren

Maandag t/m vrijdag van 9.00 - 17.00 uur is Footprint Travel telefonisch en per e-mail bereikbaar.